250V Fireresistant

250V Fireresistant

RFE-FRHF

RFE-FRHF (i)

RFA-FRHF

 

RFA-FRHF (i)